Likvidita

Likvidita je schopnost podniku nebo organizace splácet své závazky v daném čase. Existují různé typy likvidity, které se od sebe liší podle toho, jak rychle může podnik vyplatit své závazky. Některé z nejčastějších typů likvidity jsou:

  1. Absolutní likvidita: Absolutní likvidita je schopnost podniku splatit všechny své krátkodobé závazky okamžitě. Tato likvidita je vyjádřena poměrem hotovosti a krátkodobých závazků a udává, zda má podnik dostatek peněz na pokrytí svých krátkodobých závazků bez nutnosti prodeje aktiv.
  2. Relativní likvidita: Relativní likvidita je schopnost podniku splatit své krátkodobé závazky za přiměřenou cenu, tj. za cenu, která je nižší než tržní hodnota aktiva. Tato likvidita je vyjádřena poměrem likvidačních aktiv k krátkodobým závazkům a udává, zda má podnik dostatek likvidačních aktiv, která může rychle prodat a splatit své krátkodobé závazky.
  3. Strukturální likvidita: Strukturální likvidita se týká schopnosti podniku splatit své dlouhodobé závazky. Je vyjádřena poměrem dlouhodobých závazků k aktivům podniku a udává, zda má podnik dostatek aktiv, která může prodat nebo využít k splacení svých dlouhodobých závazků.

Naposledy přidané výrazy