Náklady příštích období

Co jsou Náklady příštích období?

Náklady příštích období

Náklady příštích období označují takové výdaje firmy, jež jsou spojeny s výkony, které budou dodány budoucím období. Zjednodušeně řečeno se jedná o platby předem.

Typickými příklady je předplatné (časopisu), nájem, zálohy. Jejich vznik je dán časovým nesouladem mezi vznikem nákladů a výdajů během účetního období. V účetnictví je pak třeba správného stanovení všech s daným obdobím z hlediska času a věcnosti souvisejících nákladů (ale také výnosů) k tomu, aby mohl být korektně stanoven hospodářský výsledek toho daného období.

Související termíny: