Face to face

Co je Face to face?

Face to face

Face to face (zkráceně označováno jako F2F) je technika výzkumu používaná v oblasti marketingu, jež je založena na řízeném osobním rozhovoru mezi dvěma lidmi –  tazatelem pokládajícím otázky a dotazovaným, který na ně odpovídá. Podstatou a výhodou face to face dotazování je osobní kontakt, který umožňuje větší flexibilitu během výzkumu.

Související termíny:

Marketingový výzkum

Kvalitativní výzkum

F2F