Metafora

Metafora je termín, který se používá k popisu jazykového prostředku, který se používá k popisu jednoho objektu nebo pojmu pomocí jiného objektu nebo pojmu. Metafora je tedy druhem poezie v jazyce, která slouží k vyjádření něčeho abstraktního nebo nesouvisejícího slovy, která známe z jiného kontextu.

Metafora se tedy skládá z dvou částí: první část je nazývána „tenor“ nebo „předmět“, který se popisuje, a druhá část se nazývá „vehikel“ nebo „přirovnání“, kterým se popisuje.

Například, věta „život je cesta“ je metaforou, kde „život“ je tenor a „cesta“ je vehikel. Tato metafora pomáhá pochopit život jako cestu plnou úskalí, výzev a změn.

Metafory se často používají v literatuře, poezii a hovorovém jazyce.