Implicitní

Implicitní je označení pro něco, co je obsaženo nebo vyplývá z něčeho jiného, ale není přímo řečeno nebo vysloveno. Implicitní se obvykle používá k popisu něčeho, co je předpokládáno nebo je samozřejmé, ale co není přímo vyjádřeno nebo zmíněno.

Implicitní může být použito k popisu něčeho, co je obsaženo v textu nebo výpovědi, ale co není přímo vysloveno, nebo k popisu něčeho, co je předpokládáno nebo je samozřejmé v dané situaci nebo kontextu, ale co není přímo řečeno nebo prohlášeno.

Je důležité si uvědomit, že implicitní informace mohou být chápány různě nebo mohou být snadno přehlíženy nebo ignorovány, a proto mohou být obtížné k interpretaci nebo pochopení. Je důležité se snažit vyjádřit se co nejjasněji a srozumitelněji, aby nedošlo k nedorozumění nebo k pochybení při výkladu implicitních informací.