Kompilace

Kompilace je proces, který se používá k překladu zdrojového kódu počítačového programu do strojového kódu, který může být později spuštěn na počítači. Zdrojový kód je naprogramován v jazyce, který lze číst a pochopit lidmi, například v jazyce C++, Python nebo Java. Strojový kód je ale kód, který pochopí pouze počítač, a je tedy pro člověka nesrozumitelný.

Kompilace se skládá z několika kroků. Prvním krokem je lexikální analýza (lexing), která rozděluje zdrojový kód na slova (tokeny), která jsou dále zpracovávána. Druhým krokem je syntaktická analýza (parsing), která kontroluje, zda slova jsou řazena správně podle gramatiky jazyka. Poté následuje semantická analýza, která kontroluje, zda jsou používána správná slova a zda jsou kódována správně.

Posledním krokem je generování strojového kódu, který se provádí pomocí tzv. generátoru kódu. Generátor kódu převádí syntaxi a semantiku zdrojového kódu do instrukcí, které jsou pro počítač snadno čitelné. Výsledný strojový kód může být poté spuštěn na počítači.

Kompilace je důležitý proces, protože umožňuje převést kód, který lze číst a pochopit lidmi, do kódu, který pochopí pouze počítač. Tímto procesem se předchází chybám v kódu, které by mohly nastat při přímém převodu zdrojového kódu do strojového kódu.