Organigram

Organigram je grafické zobrazení struktury a vztahů v organizaci nebo podniku. Obsahuje informace o pozicích a úkolech jednotlivých zaměstnanců a ukazuje, jak jsou tito zaměstnanci zařazeni do různých oddělení a jakým způsobem spolu komunikují.

Organigram může být vypracován pro celý podnik nebo pro konkrétní oddělení a může obsahovat informace o pozicích, jako je například ředitel nebo manažer, a o úkolech, které jsou s těmito pozicemi spojené. Může také obsahovat informace o tom, kdo je zodpovědný za které činnosti a jakým způsobem jsou mezi sebou zaměstnanci vzájemně propojeni.

Organigram je důležitým nástrojem pro řízení a organizaci podniku, protože umožňuje lépe pochopit strukturu a vztahy v organizaci a lépe řídit práci jedotlivých pracovišť navzájem.