Sigma

Sigma (Σ) je matematický symbol, který se používá pro označení součtu. Může se také použít pro označení součtu všech hodnot nebo množiny dat. Například pokud máme seznam čísel a chceme spočítat jejich součet, můžeme použít symbol sigma (Σ) a pod ním napsat vzorec pro výpočet součtu. Používá se také v statistice a matematické analýze dat.

Například pro součet n prvků by vzorec vypadal takto: Σ(i=1 to n) i

Kde i je index prvku, který chceme součítat a n je počet prvků v množině.