SWOT analýza

Co je SWOT analýza?

SWOT analýza

SWOT analýza je v oblasti podnikového řízení a marketingu strategický nástroj pro identifikaci a vyhodnocení interních a externích faktorů, které mají klíčový vliv na fungování organizace a její úspěšnosti. Kromě organizace se používá též k hodnocení byznys plánů, produktů či služeb, ale prakticky jakéhokoliv prvku, subjektu nebo procesu. Tato metoda vznikla v druhé polovině 20. století v USA na slavné Stanford University v rámci rozsáhlého výzkumu vedeného panem Albertem Humphreyem, který je také autorem SWOT analýzy.

SWOT je zkratka čtyř oblastí, které tvoří pilíře této metody:

S, jako Stregths, česky pak silné stránky (interní faktor)

W, jako Weaknesses, česky pak slabé stránky (interní faktor)

O, jako Opportunities, česky pak příležitosti (externí faktor)

T, jako Threats, česky pak hrozby (externí faktor)

Jak z výše uvedeného vyplývá, tak proti sobě v rámci vnitřního a vnějšího prostředí stojí vždy pozitivní a negativní faktory. Ty SWOT analýza zkoumá, jak zvlášť, tak především v jejich vzájemné interakci. Zkoumá se tak například, jakým způsobem může naše silná stránka pomoci k využití existující příležitosti na trhu. V praxi je za tímto účelem utvořena matice, kde jsou ve sloupcích zaneseny silné a slabé stránky a v řádcích příležitosti a hrozby. Následně pak zkoumáme vzájemnou interakci dvou faktorů společně. Celkem tedy dostaneme čtyři analýzy, na základě kterých poté definujeme strategie.

1. Strenghts + Opportunities = SO Strategie – Použití silných stránek k využití příležitostí

2. Strenghts + Threats = ST Strategie – Použití silných stránek k zamezení hrozeb

3. Weaknesses + Opportunities = WO strategie – Odstranění slabých stránek, které by ohrožovaly využití příležitostí

4. Weaknesses + Threats =WT Strategie – Odstranění slabých stránek, které by mohli vést k propuknutí hrozby

Konečným výstupem SWOT analýzy je taková organizace, produkt, služba, proces, pracovník, který v maximální možné míře staví na svých silných stránkách a snaží se omezovat vliv těch slabých.

Video tvorby SWOT analýzy v programu Excel:

Související výrazy: