Marže

Marže je rozdíl mezi cenou, za kterou je produkt nebo služba prodána, a cenou, za kterou byla nakoupena nebo vyvinuta. Marže se obvykle vyjadřuje jako procentuální podíl nebo jako absolutní částka a slouží jako ukazatel ziskovosti podniku nebo organizace.

Existují různé typy marží, které se od sebe liší podle toho, jaké náklady a výdaje jsou zahrnuty při výpočtu.

Například:

  1. Bruto marže: Bruto marže je rozdíl mezi cenou prodeje a nákladem na výrobu nebo nákup produktu nebo služby.
  2. Netto marže: Netto marže je rozdíl mezi cenou prodeje a celkovými náklady na výrobu nebo nákup produktu nebo služby, včetně nákladů na marketing a distribuci.